ข่าวและกิจกรรม

  • The 12th Science Film Festival 2016

    The 12th Science Film Festival 2016 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More.

บุคลากรและทีมงาน

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์ติดต่อภายใน

Email

1.

นางประกายกานต์ ตรีอาภรณ์

ผอ.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

1117

ptree@ipst.ac.th

2.

นางสาวดุษฎี นัยวัฒนกุล

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์

1112

dnaiw@ipst.ac.th

3.

นายสมชาติ ไพศาลรัตน์

ผู้ชำนาญ

1130

spais@ipst.ac.th

4.

นางสินีนาฏ ทาบึงกาฬ

ผู้ชำนาญ

1115

schan@ipst.ac.th

5.

นางณิรัฐกาญจน์ พงศ์ธานี

ผู้ชำนาญ

1111, 4001

steow@ipst.ac.th

6.

นางศิริวัฒนา ศิริมณฑา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส

1114

siriwatt@ipst.ac.th

7.

นายจิโรภาส โชติฉัตรชัย

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

1130

jchot@ipst.ac.th

8.

นางสาวนัญรัศม์ วิจิตรรัฐกานต์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

1130

nwich@ipst.ac.th

9.

นางสาวเพ็ญประภา ซื่อตรง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

1130

psuet@ipst.ac.th

10.

นางสาวนางสาวสุจิตรา นาวัน

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

1116

snawa@ipst.ac.th

11.

นางสาวชลิดา ศรีสรรรพางค์

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

4005

csris@ipst.ac.th

 

business_people_team_with_world_map_148487