ข่าวและกิจกรรม

  • The 12th Science Film Festival 2016

    The 12th Science Film Festival 2016 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

IPST-LOGO

วิสัยทัศน์หรือภาพอนาคตที่ สสวท. มุ่งหมายจะดำเนินการเป็นดังนี้

 

พันธกิจฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานที่สังกัด ตามที่ได้รับมอบหมายในด้านการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ สถานทูตและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศต่างๆ  ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาศึกษาดูงานต่างประเทศ ร่างหนังสือถึงหน่วยงานต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง