ข่าวและกิจกรรม

  • The 12th Science Film Festival 2016

    The 12th Science Film Festival 2016 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More.

โครงการ Hawaii-Thailand-Laos STEM Education Project

เขียนโดย iradmin เมื่อ . หัวข้อ โครงการร่วมมือกับต่างประเทศ

โครงการ Hawaii-Thailand-Laos STEM Education Project เป็นโครงการทดลองใช้หลักสูตรพลังงานทดแทน  จัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ Office of Naval Research (ONR) มลรัฐฮาวาย  สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ Maui Economic Development Board (MEBD)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานหมุนเวียน โดยจะเน้นพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวพลังงานทดแทนให้แก่เด็กผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  การสำรวจการใช้พลังงาน เป็นต้น

การดำเนินงานโครงการ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ STEM Education in Energy ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  โดยใช้หลักสูตรพลังงานทดแทนของฮาวายเป็นหลักสูตรต้นแบบ  มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ครู และบุคลากรการศึกษาจากประเทศลาว สหรัฐอเมริกา และไทย โรงเรียนในไทยที่เข้าร่วมโครงการ  4 โรงเรียน คือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  จังหวัดลำปาง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา   โรงเรียน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 โรงเรียน คือ  School for Gifted and Ethnic Students, National University of Laos  และ โรงเรียนจากมลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา 3 โรงเรียน คือ Innovations Public Charter School, Kalanianaole School และ Kihei Public Charter School

ทั้งนี้ โครงการได้มีการติดตามผลกิจกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และได้มีการจัดประชุมนำเสนอผลงานและกิจกรรมของครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมการทดลองหลักสูตรนี้  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตรและศึกษาความเป็นไปได้ในการนำหลักสูตรไปปรับใช้ในอนาคต

 

q DSC_0009 DSC_0519 _MG_0220 _MG_0019 _MG_0013 _MG_0036 _MG_0227 _MG_0190