ข่าวและกิจกรรม

  • The 12th Science Film Festival 2016

    The 12th Science Film Festival 2016 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Read More.

โครงการทุน Super Premium

เขียนโดย iradmin เมื่อ . หัวข้อ โครงการร่วมมือกับต่างประเทศ

ทุนหลักสูตร Super Premium เป็นทุนในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สควค.) ระยะที่ 3 มีเป้าหมายที่จะมอบทุนจำนวนปีละ 180 ทุน เพื่อผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ผู้รับทุนกลุ่มนี้จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการให้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 500 โรงเรียน หรือในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน (English Program: EP) ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมทั้งได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อรับราชการครบ 2 ปีจะได้รับทุนไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ 1 ปี

ครูสควค.ในหลักสูตร Super Premium นี้ นอกจากต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ในการเจรจาความร่วมมือกับโรงเรียนชั้นนำของนานาชาติแล้ว ยังต้องเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาดีเยี่ยมอีกด้วย

ในการนี้  สสวท.ได้พัฒนากรอบหลักสูตรสำหรับการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศของผู้รับทุน Super Premium   และได้เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในโครงการ สควค. ระยะที่ 3 นี้ อาทิ University of Hong Kong, Liverpool John Moores University, Sheffield Hallam University และ University of Waikato